O nás

Pozemkový spolek Domov

při ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

Pozemkový spolek Domov je zřízen pří základní organizaci Českého svazu ochránců přírody v Jeseníku nad Odrou. Český svaz ochránců přírody v Jeseníku nad Odrou působí v obci a okolí od roku 1994.

Jeho cílem je ochrana a rozvoj přírodního i kulturního dědictví regionu. V současné době pečuje o několik zajímavých lokalit. Jde většinou o hospodářsky nevyužitelné pozemky (stará pískovna, mokřad, polní cesta s alejí atd.). Zabývá se také programem starých krajových odrůd ovocných dřevin. Pro svoji činnost využívá podpory programů, které jsou zaměřeny na ochranu přírody a obnovu krajiny a pomoc dobrovolníků.
dsc_1817

partnerské ogranizace

dílna u slunce

Staráme se o náš dům a své okolí, vytváříme komunitu, chováme zvířata, pečujeme o půdu, rozvíjíme řemesla, prostě “Žijeme a tvoříme na venkově”.

ekocentrum rs novojičínska

Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Novojičínska je spolkem, jehož posláním je ochrana přírody a životního prostředí.

lesní klub na slunci

Dětem se věnujeme s láskou a respektem a provázíme je jejich dětstvím v nejužším kontaktu s přírodou. Snažíme se porozumět dětským potřebám a doprovázet je na jejich cestě dětstvím.

Pozemkový spolek - partner vlastníků, obcí a úřadů

Myšlenka pozemkových spolků vychází z přesvědčení, že nejúčinnější formou ochrany přírody je moudrá a šetrná péče vlastníků půdy. Pozemkové spolky jsou tedy dobrovolné, nestátní neziskové organizace zaměřené na ochranu přírody a památek, které svou činnost vykonávají na základě uzavřeného právního vztahu s majitelem těchto cenných pozemků nebo budov. Samozřejmě v případě, že vlastníkem není sama.
Kdybychom nebyli bezmála půl století izolováni od západního světa, byly by tyto spolky dnes u nás stejně jako například ve Velké Británii, USA nebo Nizozemsku váženou institucí s více jak stoletou tradicí. A pravděpodobně by patřily k nejvýznamnějším vlastníkům a správcům přírodně a historicky cenných pozemků a budov. Osud nám však nepřál, a tak se novodobá historie pozemkových spolků v České republice píše teprve od poloviny devadesátých let.
Pozemkových spolků je u nás již více než třicet a pečují o téměř 2000 hektarů přírodně cenných ploch. Pečují také o staré stromy, historické parky a kulturní památky. Práce pozemkových spolků je založena na spolupráci s vlastníky, ať už se jedná o občany, obce, podnikatelské subjekty nebo státní orgány a instituce. Hlavní předností spolků u nás i všude ve světě je, že umožňují efektivní dlouhodobou ochranu přírodních a kulturních hodnot založenou na aktivním zapojení široké veřejnosti.
Tyto spolky nikdy nechrání přírodu a památky před veřejností, ale pro veřejnost. Činí tak pružněji a levněji než organizace státní, protože dokáží získat podporu ze všech sfér společnosti – od úřadů, podnikatelů a občanů. Pojem pozemkového spolku není v našem právním řádu nijak definován – pozemkovým spolkem se tedy může prohlásit kdokoliv. Aby nedošlo k znevážení tohoto označení a oslabení důvěryhodnosti pozemkových spolků vůči veřejnosti, byla zavedena akreditace pozemkových spolků. Na činnost pozemkových spolků dohlíží Rada Národního pozemkového spolku. Ta koordinuje jejich činnost, poskytuje jim právní zázemí a každoročně podporuje jejich aktivity programem “Místo pro přírodu.” Uděluje také akreditace.
Akreditovaným pozemkovým spolkem se může stát jakékoliv občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, který pečuje o přírodní či kulturní dědictví naší vlasti na základě dlouhodobých práv (vlastnictví, pronájem, věcné břemeno) k hodnotným lokalitám či objektům. Zájemce o akreditaci musí Radě Národního pozemkového spolku předložit jasné cíle a plány na období nejbližších deseti let, ze kterých bude zřejmé k jakým pozemkům a stavbám (případně typům pozemků a staveb) hodlá získat vlastnická či jiná práva. Upřesní, jaký je předmět ochrany zájmových pozemků a staveb, a jak chce jejich ochranu konkrétně prakticky zajišťovat. Zároveň se musí zavázat, že o tyto pozemky a objekty bude pečovat tak, aby jejich hodnota nebyla snížena či zničena. Akreditace pozemkového spolku je pro všechny jeho partnery (vlastníky, úřady, spolupracující organizace) zárukou, že daný pozemkový spolek není nějakým “tunelem na pozemky”, nýbrž že jde o důvěryhodnou organizaci, která se zavázala dodržovat uvedená pravidla hry a její činnost je kontrolována Radou Národního pozemkového spolku. Akreditace platí jeden rok, je pravidelně prodlužována na základě zprávy o činnosti pozemkového spolku a jeho hospodaření. V případě prohřešení pozemkového spolku proti deklarovaným zásadám, hrubého zanedbání či dokonce úmyslného poškození spravovaných lokalit a objektů je pozemkovému spolku akreditace odebrána.